Filozofuj - Nr 1

10,00 zł

„Filozofuj!” to bogato ilustrowany magazyn popularyzujący filozofię, skierowany do młodzieży przedakademickiej, studentów innych kierunków niż filozofia oraz wszystkich innych myślących i ciekawych świata ludzi. Czasopismo posiada międzynarodową radę naukową.

Wśród autorów znajdują się międzynarodowe autorytety naukowe (głównie z anglosaskiej filozofii analitycznej), specjalizujące się w problematyce, której poświęcony jest dany numer.

W numerze 1 znajdziesz:

 • Sta­tek Teze­usza > Kri­stie Mil­ler
 • Tajem­ni­cza ope­ra­cja > Eric Olson
 • Urlop od toż­sa­mo­ści > Woj­cie­ch Lewan­dow­ski
 • Ja, sub­stan­cja ducho­wa > Toma­sz Kąkol
 • Dla­cze­go ja to ja? > Rafał Try­ścień
 • Toż­sa­mo­ść naro­do­wa > Ken­ne­th Kemp
 • Bycie mną musi być kon­sty­tu­owa­ne przez coś nie­fi­zycz­ne­go > Wywiad z prof. Richar­dem Swinburne’em
 • Warsz­tat logicz­ny: #6. Libe­ral­ny ide­ał spo­łe­czeń­stwa: obli­czal­no­ść i kre­atyw­no­ść > Witold Mar­ci­szew­ski
 • Teo­ria argu­men­ta­cji: #9: Czy czar­ny kot powo­du­je nie­szczę­ście? > Krzysz­tof A. Wie­czo­rek
 • Spór o kry­te­rium toż­sa­mo­ści oso­bo­wej – info­gra­fi­ka
 • Eks­pe­ry­ment myślo­wy: Kto jest za to mor­der­stwo odpo­wie­dzial­ny? > Artur Szut­ta
 • Toż­sa­mo­ść > Michał Bizoń
 • Pro­ces Kaf­ki i siła sytu­acyj­ne­go wpły­wu > Nata­sza Szut­ta
 • Ja, czy­li moja histo­ria > Jacek Jaś­tal
 • Toż­sa­mo­ść Y > Pio­tr Bar­tu­la
 • Co byś zro­bił na moim miej­scu? > Adam Gro­bler
 • O wol­no­ści czło­wie­ka i isto­cie abso­lu­tu > Han­na Urban­kow­ska
 • Współ­cze­śnie odpo­wie­dzi na pyta­nie o toż­sa­mo­ść trze­ba szu­kać w neu­ro­nau­ka­ch > Jan Woleń­ski
 • Toż­sa­mo­ść nar­ra­cyj­na i rozu­mie­nie same­go sie­bie > Adria­na Warm­bier
 • Mam swo­je zda­nie i sza­nu­ję two­je > Doro­ta Mon­kie­wi­cz-Cybul­ska
 • Nie­śmier­tel­ny czy­ste­go umy­słu bla­sk > Mał­go­rza­ta Szo­stak
 • Marian Zdzie­chow­ski > Paweł Rze­wu­ski
 • Wąż Nie­tz­sche­go > Jakub Jer­naj­czyk
 • Filo­zo­fia z przy­mru­że­niem oka

Prenumeratę zamówisz TUTAJ!

+ -

PODOBNE PRODUKTY

ZOBACZ WSZYSTKIE