SZUKAJ
zamknij Menu
zamknij

Polityka prywatności

W pełni respektując prawo do prywatności i ochrony danych osobowych odwiedzających serwis informujemy, że Państwa dane osobowe, przekazywane dobrowolnie w formularzach rejestracyjnych, przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego, a w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza, przechowywana w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. W naszej ofercie internetowej Klient znajdzie opis naszych produktów i usług, dowie się o możliwością chzatrudnienia lub też otrzyma najnowsze informacje oraz oferty, bez konieczności przekazywania jakichkolwiek informacji o sobie.

Jeśli jednak Klient przekaże nam informacje dotyczące swoich danych osobowych, takie jak adres, adres poczty elektronicznej, numery telefonu i faksu, dane demograficzne i inne informacje identyfikujące, to informacje takie nie będą ujawniane (do wspólnego użytku, do sprzedaży ani w ramach naszych kontaktów) jakiejkolwiek organizacji zewnętrznej, chyba, że wcześniej zostaniemy przez niego do tego upoważnieni lub obowiązek ujawnienia tych danych spoczywał będzie na nas z mocy obowiązującego prawa.

Spółka akcyjna, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS: 0000020446
REGON: 011063584
NIP: 526-02-50-475

Kapitał zakładowy w wysokości 98 824 007,00 złotych opłacony w całości.