SZUKAJ
zamknij Menu
zamknij

Regulamin

Regulamin korzystania z Portalu Kiosk Online

 1. Definicje

1.1. Cennik – część Oferty, określająca ceny Produktów oraz koszty dostawy w Kiosku Online;
1.2. COK – Centrum Obsługi Klienta RUCH S.A.
1.3. Kiosk Online, Portal – serwis internetowy prowadzony pod adresem www.kiosk.ruch.com.pl umożliwiający Klientom składanie zamówień na Produkty przez Internet z dostawą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
1.4. Klient – osoba fizyczna lub prawna, korzystająca z Portalu, która zakupiła lub jest zainteresowana Produktami wchodzącymi w skład Oferty Kiosk Online.
1.5. Kod rabatowy – unikalny ciąg liczb lub innych znaków umożliwiający nabycie Produktu po określonej procentowo niższej cenie w stosunku do tej prezentowanej w Kiosku Online;
1.6. Oferta – wykaz Produktów dostępnych w Kiosku Online. Częścią Oferty jest Cennik. Oferta jest aktualizowana na bieżąco zależnie od stanów magazynowych i polityki biznesowej Kiosku Online.
1.7. Operator – wyznaczona przez RUCH osoba odpowiedzialna za obsługę Zamówień, składanych za pośrednictwem Kiosku Online.
1.8. Produkt – przedmiot wchodzący w skład Oferty i będący w sprzedaży w Kiosku Online;
1.9. Reklamacja – zgłoszenie przez Klienta zastrzeżenia, dotyczącego realizacji jego Zamówienia w Kiosku Online.
1.10. RUCH - „RUCH” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Annopol 17a, 03-236 Warszawa.
1.11. Umowa – umowa pomiędzy Klientem a RUCH, której przedmiotem jest realizacja potwierdzonego przez RUCH Zamówienia na Produkt z Oferty Kiosku Online.
1.12. Zamówienie – złożenie przez Klienta, z wykorzystaniem przeznaczonej do tego funkcjonalności Portalu, oświadczenia woli w przedmiocie nabycia Produktu z Oferty Kiosku Online.

 1. Informacje Ogólne

2.1. Właścicielem i administratorem Portalu jest spółka: „RUCH” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Annopol 17a, 03-236 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st.  Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 20446, NIP: 526-02-50-475; REGON: 011063584, kapitał zakładowy w wysokości 108.824.007,00 zł, opłacony w całości.
2.2. RUCH zastrzega sobie prawo do:
a) dokonywania zmian w Ofercie;
b) zmiany niniejszego Regulaminu zgodnie z jego pkt 12.1;
c) czasowego wyłączenia Portalu;
d) odmowy świadczenia usług lub zablokowania konta Klienta, w przypadku naruszenia  przez Klienta zasad opisanych w Regulaminie;
e) niezrealizowania Zamówienia w przypadku:
braku wpłaty ceny na wskazany rachunek bankowy;
braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem, jeżeli jest on niezbędny do ustalenia szczegółów dotyczących realizacji Zamówienia;
nieuzgodnienia przez Strony warunków realizacji Zamówienia, w tym miejsca lub sposobu dostawy/odbioru zamówionego Produktu.
przesyłania Klientom informacji handlowych związanych z ofertą Kiosku Online oraz pozostałych sklepów internetowych należących do RUCH, w przypadku gdy Klient wyrazi na to zgodę.
2.3. Zakazane jest przesyłanie lub udostępnianie przez Klientów, za pośrednictwem Portalu, treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej osób trzecich lub naruszają dobra osobiste osób trzecich.
2.4. Korzystanie z Kiosku Online możliwe jest przy zachowaniu następujących warunków technicznych: dostęp do dowolnego urządzenia posiadającego funkcje łączenia się z siecią internetową, dostęp do sieci internetowej, korzystanie z przeglądarek internetowych zaktualizowanych do swoich nowszych wersji w tym – IE 10+, Chrome 49+, Firefox, 45+. Safari 8.0.

 1. Zasady świadczenia usług w Kiosku Online

3.1. Zamówienie złożone w Portalu za pośrednictwem formularza, stanowi wiążącą Umowę pomiędzy Klientem a RUCH.
3.2. Złożenie zamówienia poprzez Portal możliwe jest po zarejestrowaniu się w Portalu lub bez takiej rejestracji – po podaniu danych koniecznych do przyjęcia i realizacji Zamówienia, tzn.: imię, nazwisko płatnika i odbiorcy, adres email odbiorcy i numer NIP płatnika w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Klienci prowadzący punkty sprzedaży prasy należące do sieci RUCH mogą składać zamówienia przez Portal w części „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE JAKO PARTNER” podając jako dane do logowania sześciocyfrowy numer punktu sprzedaży prasy i indywidualny kod PIN.
3.3. Klient jest zobowiązany do utrzymania w tajemnicy swojego hasła i nazwy lub kodu PIN. RUCH nie odpowiada za udostępnianie przez Klientów swoich danych osobom trzecim.

 1. Składanie zamówień

4.1. Złożenie Zamówienia możliwe jest po zalogowaniu lub podaniu danych koniecznych do przyjęcia i realizacji Zamówienia.
4.2. W Portalu można złożyć Zamówienie na wszystkie dostępne Produkty mające cenę, a wchodzące w skład aktualnej Oferty Kiosku Online.
4.3. W przypadku problemów związanych ze złożeniem Zamówienia w Kiosku Online, Klient może kontaktować się za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Kiosku Online z Operatorem Kiosku Online. Operator odpowie na zapytanie w najszybszym możliwym terminie kontaktując się telefonicznie lub poprzez e-mail, używając danych podanych przez Klienta w Portalu.
4.4. Po złożeniu Zamówienia w Kiosku Online, Klient otrzyma na podany przez siebie adres e-mail potwierdzenie jego złożenia. W potwierdzeniu będą zawarte podstawowe informacje na temat złożonego Zamówienia, w tym m.in.:
a) Całkowita kwota  do zapłaty za zakupione Produkty wraz z kosztami dostawy;
b) dane o zakupionych Produktach; ilość, opis, rodzaj;
c) sposób i miejsce dostawy lub odbioru zakupionych Produktów;
d) pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
4.5. Zamówienie uważa się za niezłożone jeśli:
a) Klient nie opłaci składanego Zamówienia;
b) w Zamówieniu brakuje danych koniecznych dla realizacji Zamówienia lub podane dane zawierają błąd uniemożliwiający prawidłową realizację Zamówienia;
c) brak jest możliwości skontaktowania się z Klientem  w celu uzupełnienia informacji bądź wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących składanego przez Klienta Zamówienia;
d) Klient nie  dokona wyboru miejsca lub sposobu dostawy/odbioru  Produktu z oferty Kiosk Online spośród dostępnych opcji,  lub Strony nie uzgodnią innych warunków realizacji Zamówienia. zaakceptuje proponowanych przez Kiosk Online warunków realizacji Zamówienia, w tym – miejsca lub sposobu dostawy/odbioru produktu z oferty Kiosk Online.
4.6. Dane kontaktowe Kiosk Online znajdują się na stronie www.kiosk.ruch.com.pl w zakładce KONTAKT.

 1. Płatności

5.1. Obowiązuje forma płatności przez systemy płatności elektronicznych dostępne w Portalu. W przypadku płatności kartą, ewentualny zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność.
5.2. Płatności dokonuje się na końcu procesu składania Zamówienia.
5.3. Klient może zgłosić żądanie otrzymania faktury.
5.4. Zgłoszenia żądania otrzymania faktury należy dokonać zaznaczając odpowiednią opcję podczas procesu składania zamówienia oraz wypełnienie umieszczonego w Portalu formularza danych, które mają znaleźć się w treści faktury.
5.5. Stosowna faktura zostanie wystawiona przez RUCH i przesłana  Klientowi w ciągu 14 dni od rozpoczęcia realizacji zamówienia w Kiosku Online. Faktura zostanie udostępniona Klientowi w formie elektronicznej w przypadku wyrażenia przez Klienta stosownej zgody.

 1. Realizacja zamówienia

6.1. Warunkiem rozpoczęcia realizacji lub kontynuacji realizacji Zamówienia jest jego złożenie i opłacenie przez Klienta.
6.2. Dostawa Produktu nabytego w Kiosku Online następuje po przyjęciu do realizacji Zamówienia Klienta, w którym m.in. Klient określił sposób i miejsce dostawy spośród oferowanych przez Portal.
6.3. Produkt dostarczany jest do  miejsca wskazanego w Zamówieniu przez Klienta.
6.4. Klient uprawniony jest do wniesienia Reklamacji poprzez kontakt z Centrum Obsługi Kiosku Online, za pośrednictwem formularza na stronie internetowej www.kiosk.ruch.com.pl/kontakt, e-mailem na adres: reklamacje.kiosk@ruch.com.pl
6.5. Klient Kiosku Online będący konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Produktów w Kiosku Online w terminie 14 dni od daty objęcia w posiadanie nabytego Produktu. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Kiosk Online o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: RUCH S.A., ul. Annopol 17a, 03-236 Warszawa. W tym celu można posłużyć się wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować czternastodniowy termin na odstąpienie od umowy należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z reklamowanym towarem na adres RUCH S.A. ul. Annopol 17a 03-236 Warszawa przed upływem 14 dni od daty objęcia w posiadanie zamówionego produktu.
6.6. W przypadku odstąpienia od umowy, Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności za zakupione produkty z wyłączeniem kosztów zwrotu przesyłki. Po otrzymaniu zwrotu towarów będących przedmiotem odstąpienia od umowy, stan zwracanych artykułów zostanie poddany sprawdzeniu, zanim zwrot środków zostanie zrealizowany. Płatność zostanie zwrócona niezwłocznie,  a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kiosk Online został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności po odstąpieniu od umowy.
6.7. Koszty zwrotu towarów, o których mowa powyżej ponosi Klient.
6.8. Klient będący konsumentem, w celu polubownego rozwiązania sporu, jest uprawniony do złożenia skargi za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
6.9.  W zależności od wybranej przez Klienta formy dostawy, wskazanej przy złożeniu Zamówienia, Klient zostanie poinformowany o planowanym terminie jego realizacji i czasie w którym będzie mógł odebrać Zamówienie. Po upływie czasu na odbiór Zamówienia, Zamówienie zostanie odesłane do magazynu Operatora przy ul. Annopol 17a w Warszawie.
6.10. Jeżeli Zamówienie zostanie odesłane na Magazyn, Klient zostanie o tym poinformowany w wiadomości mailowej. W wiadomości mailowej zostanie wskazany dodatkowy termin – wynoszący 10 dni roboczych -  w którym Klient będzie mógł odebrać Zamówienie z magazynu, z zastrzeżeniem, że w przypadku jego bezskutecznego upływu, Operator będzie uprawniony od odstąpienia od umowy. Klient obowiązany jest powiadomić Operatora o planowanej dacie odbioru Zamówienia z magazynu za pomocą wiadomości zwrotnej na adres mailowy, z którego skontaktował się Operator, poprzez adres mailowy kontakt.kiosk@ruch.com.pl, lub telefonicznie (22 693 70 00 lub 801 800 803).
6.11. W razie odstąpienia od Umowy przez Operatora zgodnie z pkt 6.9., Zamówienie zostanie anulowane. W takim przypadku, Operator dokona zwrotu wpłaconych przez Klienta na poczet Zamówienia środków. Zwrot środków zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Strony ustalą inny sposób zwrotu. W przypadku kiedy Operator nie będzie posiadał danych Klienta potrzebnych do dokonania przelewu, Operator skontaktuje się z Klientem w celu pozyskania takich danych.
6.12. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo zachowania przez Operatora należytej staranności, w tym skierowania do Klienta wezwania do przesłania Operatorowi numeru rachunku Klienta (zgodnie z pkt 6.10), Klient nie prześle numeru rachunku w ciągu 10 dni roboczych od wysłania takiego wezwania lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku uniemożliwiających pomimo zachowania przez Operatora należytej staranności prawidłową realizację płatności.

 1. Kody rabatowe

7.1. Kody rabatowe Kiosku Online mogą być udostępniane Klientom za pośrednictwem Portalu lub indywidualnie,  na zasadach określonych przez Kiosk Online.
7.2. Kod rabatowy działa w taki sposób, że obniża wartość koszyka brutto Klienta o określoną i przypisaną do danego kodu kwotę rabatu wyrażoną w procentach.
7.3. Kody rabatowe w Kiosku Online mogą być wielokrotnego lub jednorazowego użytku.
7.4. Kody rabatowe mogą mieć przypisaną ważność i po określonym terminie wygasać.
7.5. Klient może dysponować Kodem według swojego swobodnego uznania, w tym przekazać, na podstawie dowolnego stosunku prawnego, osobie trzeciej.
Reklamacje dotyczące kodu rabatowego należy składać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w portalu Kiosk Online. Operator Kiosku Online odpowie na zgłoszenie w najszybszym możliwym terminie kontaktując się telefonicznie lub poprzez e-mail używając danych podanych przez Klienta w Portalu. Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis problemu lub wadliwości oraz numer Kodu. W przypadku uznania reklamacji Kiosk Online prześle użytkownikowi nowy Kod.

 1. Uwagi i reklamacje

8.1. W przypadku zastrzeżeń, co do sposobu realizacji Zamówienia, jego składania, czy też zakupionego Produktu w Kiosku Online należy skontaktować się z Kioskiem Online. Kontaktować się należy poprzez formularz na Portalu lub w inny sposób, korzystając z informacji zawartych w zakładce kontakt. W zgłoszeniu Reklamacji należy podać możliwe najwięcej szczegółów dotyczących sprawy lub poniesionej przez Klienta szkody.
8.2. Kiosk Online zobowiązuje się rozpatrzyć i odpowiedzieć na Reklamację Klienta możliwe najszybciej, ale nie później niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania Reklamacji od Klienta. Brak odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni uważa się za uznanie reklamacji.
8.3. Kiosk Online w przypadku uznania Reklamacji będzie proponował formę rekompensaty, w tym w szczególności zwrot środków finansowych w określonych indywidualnymi ustaleniami terminie.

 1. Własność intelektualna

9.1. Prawa do jakichkolwiek elementów Portalu stanowiących przedmiot własności intelektualnej (w szczególności  teksty, grafiki itp.) przysługują RUCH lub podmiotom współpracującym z RUCH. Rozpowszechnianie jakichkolwiek elementów Portalu bez uzyskania uprzedniej wyraźnej zgody RUCH jest zabronione.
9.2. Uprawnionymi z tytułu autorskich praw majątkowych lub innym praw na dobrach niematerialnych zawartych w okładkach, zdjęciach Produktów dostępnych w Kiosku Online jest RUCH lub podmioty współpracujące z RUCH. Ewentualne wykorzystywanie tych materiałów wymaga uzyskania uprzedniej zgody RUCH.
9.3. RUCH nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane w serwisach zewnętrznych, do których prowadzą zamieszczone w Kiosku Online adresy stron WWW. Odsyłacze te podane są dla wygody Klientów.

 1. Aspekty techniczne

10.1. Portal wykorzystuje pliki „cookies” tzw. ciasteczka, które ułatwiają korzystanie z jej zasobów, pozwalają na personalizację oglądanej zawartości, na dobranie zawartości do indywidualnych preferencji i potrzeb Klientów oraz do zbierania danych na potrzeby analizowania ruchu od Klientów w ramach Portalu. Cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane w urządzeniu Klienta – Portal może odczytać pliki przy ponownym połączeniu się z urządzeniem Klienta. Klient może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies. Wyłączenie opcji cookies nie pozbawia Klienta możliwości korzystania z Portalu, chociaż pewne funkcjonalności w trybie wyłączonych plików cookies mogą być niedostępne lub zablokowane (np. personalizacja prezentowanej na Portalu treści).
10.2. Portal do celów analitycznych wykorzystuje mechanizm Google Analytics, bazujący na odczycie plików cookies. Mechanizm Google Analytics, należący do Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California, 94043 USA, w sposób anonimowy zbiera ogólne dane statystyczne o Klientach odwiedzających Portal i służy poprawie jakości funkcjonowania Portalu oraz przeanalizowaniu w jaki sposób Klienci korzystają z Portalu.
10.3. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi plików cookies można zapoznać się pod adresem: http://www.kiosk.ruch.com.pl/cookies

 1. Polityka prywatności

11.1. Administratorem danych osobowych Klientów, będących osobami fizycznymi, jest "RUCH" S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Annopol 17a, 03-236 Warszawa.
11.2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu realizacji Zamówień złożonych przez Klientów, w tym dokonywania rozliczeń oraz dochodzenia roszczeń mających związek z Zamówieniami.
11.3. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
11.4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Zamówień złożonych w Kiosku Online.
11.5. Zatwierdzenie formularza z danymi osobowymi, podanymi przez Klienta, jest równoznaczne z oświadczeniem, że podane w formularzu dane są prawdziwe.
11.6. Dane osobowe są przetwarzane przez RUCH zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.).
11.7. Kontakt do Administratora Bezpieczeństwa Informacji w każdej sprawie dotyczącej ochrony danych osobowych to: abi@ruch.com.pl.

 1. Pozostałe postanowienia

12.1. RUCH jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie, przy czym takie zmiany wiążą Klienta od chwili zawiadomienia go o takiej zmianie O zmianie regulaminu Klient zostanie poinformowany przy kolejnym składaniu zamówienia lub po zalogowaniu na konto w serwisie.
12.2. Klient jest uprawniony do zlikwidowania swojego konta w Portalu w każdym czasie poprzez zgłoszenie takiej prośby do Operatora Kiosku Online. Konto zostanie w takim wypadku niezwłocznie usunięte z Portalu, przy czym w przypadku, gdyby realizacja Zamówień Klienta nie została jeszcze zakończona, Konto ulega likwidacji po wykonaniu Zamówienia.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat RUCH S.A., ul. Annopol 17a, 03-236 Warszawa.
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rze-czy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rze-czy(*)
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

(*) Niepotrzebne skreślić